top of page
Depositphotos_33610513_xl-2015[1]_edited.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop-en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering door Stellingrek.nl  aangeboden, verkochte,  hierna verder aangeduid met ‘producten’.

 2. Een verwijzing door koper naar eigen algemene voorwaarden wordt door Stellingrek.nl  nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbieding

 1. Alle aanbiedingen van Stellingrek.nl  in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Mondelinge mededelingen zijn voor Stellingrek.nl  niet bindend, tenzij deze door binnen 14 dagen na het doen de mededelingen schriftelijk zijn bevestigd.

 3. In advertenties, afbeeldingen, tekeningen, maat-, en gewichtsopgaven e.d vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Stellingrek.nl  ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Totstandkoming koopovereenkomst

 1. In geval de overeenkomst schriftelijk wordt bevestigd, is deze overeenkomst van kracht vanaf de datum van verzending. Annulering door koper is alleen mogelijk d.m.v. schriftelijk en aangetekend indienen binnen 7 dagen na aankoop.

 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien Stellingrek.nl  deze binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd en koper daartegen niet binnen 3 werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

Artikel 4 Prijzen en kosten
De overeengekomen  prijs voor het te leveren product geldt af magazijn, onverpakt; tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 5 Levertijden

a.  De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

 1. De dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;

 2. De dag van ontvangst door Stellingrek.nl  van hetgeen volgens de koopovereenkomst voor het uitvoeren door koper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

  b. Behoudens grove schuld aan de zijde van Stellingrek.nl  geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak, de koper geen recht op vergoeding van direct of indirect schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, nog op ontbinding der overeenkomst, nog op niet-nakoming van enige verplichting, welke door hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, nog op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 1. Tenzij partijen anders overeengekomen zijn zullen door Stellingrek.nl  opgegeven levertijden slechts bij benadering gelden en nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

Artikel 6 Risico in verband met levering
De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan Stellingrek.nl  zijn gegeven, door Stellingrek.nl   in redelijkheid bepaald, zonder dat  Stellingrek.nl  hiervoor enige aansprakelijkheid wordt gedragen en zonder dat Stellingrek.nl  verplicht is de verpakking  terug te nemen.

De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschade voor rekening en risico van Stellingrek.nl  zijn.

Artikel 7 Betaling en eigendomsvoorbehoud
a.   Stellingrek.nl  heeft ten  allen tijde het recht het totaal van de door de koper verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen. 

 1. Als dag van de betaling zal gelden de dag waarop de betaling door Stellingrek.nl  wordt ontvangen c.q. de betaling op de bankrekeningen van Stellingrek.nl  zal zijn bijgeschreven. 

 2. Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden  aan  Stellingrek.nl  of op een door deze aan te wijze bank- of girorekening.

 3. Indien koper niet tijdig betaald worden  de in de factuur omschreven te leveren goederen niet geleverd  en/of verzonden. 

 4. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden voor risico, speciaal over het overgaan van risico op koper is bepaald, gaat de eigendom van het door  Stellingrek.nl  geleverde goederen  eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan Stellingrek.nl  uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Stellingrek.nl  is voldaan. Koper zal mitsdien voor het hem geleverde, zolang geen algehele voldoening als omschreven heeft plaatsgehad, het risico voor alle direct of indirecte schade, welke aan of door het product door welke oorzaak ook ontstaan, blijven dragen.

 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met factuur wordt verrekend.

Artikel 8 Wettelijke voorschriften
Het is aan de koper om te beoordelen of de goederen  zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften.  Voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst heeft koper naar behoefte de gelegenheid om de aard, staat en kwaliteit van de goederen te bekijken, beoordelen en – in overleg met verkoper – te testen.


Artikel 9 Garantie

 1. Er wordt geen garantie verleend op de geleverde producten, daar het al gebruikte producten betreft. 

 2. Stellingrek.nl  is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde goederen, toegepaste materialen of constructie daarvan. Evenmin voor gebreken die tijdens het transport of het lossen van de geleverde goederen ontstaan. c.   De koper is niet gerechtigd goederen aan Stellingrek.nl  terug te zenden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico
Stellingrek.nl is niet aansprakelijk voor het verlies en/of beschadigd raken van de te leveren goederen zodra deze op transport gesteld zijn of door koper zijn opgehaald. 

Artikel 11 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Stellingrek.nl  onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien), die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige storingen in het bedrijf van Stellingrek.nl. 

Artikel 12 Ontbinding
Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd , daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Stellingrek.nl  te leveren goederen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de koper, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft  Stellingrek.nl  het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de met koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Stellingrek.nl   tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

Stellingrek.nl | Sparrenlaan 5, 6029 TC Sterksel  | KvK: 65082702 | info@stellingrek.nl

Algemene voorwaarden: Biografía
bottom of page